Featured Posts

דרכה של ישראל לשגשוג כלכלי וחברתי

April 3, 2018

1/1
Please reload

Recent Posts

November 13, 2018

February 22, 2018

January 9, 2018

December 24, 2017

Please reload

Search By Tags

תקציר 
בישראל 257 רשויות מקומיות, המתפקדות כגופים כלכליים הנדרשים להגדלה של מקורות ההכנסה ולשמירה על יציבות כלכלית על מנת לספק שירותים איכותיים לתושבים. בין הרשויות קיימת שונות רבה הן בחוסנן הכלכלי והן בחוסן הכלכלי של אוכלוסייתן. חלקן רשויות חלשות מאד המספקות שירותים מ...

March 30, 2017

ספר התרשימים של פורום קהלת לכלכלה כולל תיאור רחב-היקף של המציאות הכלכלית בישראל, תוך בחינה של כמה תחומים מרכזיים, באמצעות סדרה של תרשימים בלוויית טקסטים והסברים. המציאות הכלכלית מנותחת תוך התמקדות במצבו של המשק בכללותו וכן במצבם של משקי הבית, של העובדים בענפים השונים ו...

Please reload