Featured Posts

דרכה של ישראל לשגשוג כלכלי וחברתי

April 3, 2018

1/1
Please reload

Recent Posts

November 13, 2018

February 22, 2018

January 9, 2018

December 24, 2017

Please reload

Search By Tags

March 30, 2017

ספר התרשימים של פורום קהלת לכלכלה כולל תיאור רחב-היקף של המציאות הכלכלית בישראל, תוך בחינה של כמה תחומים מרכזיים, באמצעות סדרה של תרשימים בלוויית טקסטים והסברים. המציאות הכלכלית מנותחת תוך התמקדות במצבו של המשק בכללותו וכן במצבם של משקי הבית, של העובדים בענפים השונים ו...

Please reload